Skladba ceny za elektrinu alebo viete, za čo platíte?

Cena za dodávku elektriny, ktorú platia koncoví spotrebitelia, sa skladá z viacerých položiek. Málokto však v skutočnosti vie, za čo platí. Prinášame vám detailný pohľad na skladbu ceny.

Čo teda má klient – domácnosť uvedené na faktúre a čo sa pod týmto pojmom skrýva?

1. Silová elektrina. Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv. jednotarifou, pri ktorej sa platí rovnaká cena bez ohľadu na to, či sa elektrina spotrebúva cez deň (teda v špičke), alebo v noci (teda mimo špičky). Cena elektriny môže byť ale rozdelená aj na tzv. nízku a vysokú tarifu. Nízkou tarifou je spoplatnená elektrina spotrebovaná mimo špičiek a vysokou tarifou sa platí za elektrinu spotrebovanú počas špičky.

2. Spotrebná daň z elektriny. Pre väčšinu odberateľov je elektrina zaťažená aj spotrebnou daňou. Spotrebnú daň neplatia domácnosti, vzťahuje sa len na podnikateľov.

3. Distribúcia. Je to platba za využívanie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Cena za distribúciu je dvojzložková:

  • Fixná cena za rezervovanú kapacitu (€/mesiac). Táto cena sa určuje pre malých odberateľov podľa veľkosti ich ističa, ktorý je umiestnený pred elektromerom. Cena pre väčších odberateľov je určená na základe objednanej maximálnej dodávky elektriny v štvrťhodine.
  • Variabilná cena (€/kWh), ktorá sa platí podľa skutočne odobratého množstva elektriny.

4. Distribúcia – mesačný poplatok za istič. Fixná sadzba, ktorú klient platí v závislosti od veľkosti ističa na odbernom mieste. Túto sumu len prefakturovávame distribučnej spoločnosti.

5. Za distribučné straty. Pri prenose a distribúcii elektriny zákonite vznikajú straty. Náklady spojené s týmito stratami sú tiež súčasťou ceny elektriny.

6. Prevádzkovanie systému prefakturovaný OKTE. Do tejto položky ÚRSO zahŕňa rôzne iné náklady, ako je napríklad podpora slovenských baníkov a OZE. Všetci spotrebitelia elektriny sa takto skladajú na dotáciu, bez ktorej by bolo uhlie zo slovenských baní drahé a nepredajné.

7. Systémové služby. Tento poplatok je v závislosti od spotreby prefakturovaný OKTE.

8. Odvod do národného jadrového fondu je poplatok určený ÚRSO-m. Národný jadrový fond vznikol 1. júla 2006. Účelom je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení a tiež od spotrebiteľov elektrickej energie na riešenie tzv. historického dlhu.

Okrem vyššie uvedených položiek môžu byť odberatelia elektriny zaťažení aj sankciami za nedodržanie technických podmienok (nedodržanie objednanej rezervovanej kapacity, jalová dodávka do siete, nedodržanie účinníka) alebo za nedodržanie platobných podmienok.

Ako sa určuje cena elektriny

Cena za silovú elektrinu je určovaná na trhu. Konkrétne ceny sú na Slovensku veľmi závislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na Pražskej energetickej burze PXE. Slovenská cena s malou prirážkou prakticky kopíruje cenu na tejto burze. Ostatné zložky ceny určuje štát. ÚRSO určuje cenu prenosových a distribučných služieb, ako aj položky „straty“ a „prevádzkovanie systému“. Výšku spotrebnej dane určuje Národná rada SR, ale jej minimálne sadzby sú dané pravidlami EÚ.