Domácnosti


Naše produkty

Sadzba Pow-en DD1 - Jednotarifná sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba Pow-en DD2 - Jednotarifná sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Sadzba Pow-en DD3 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba Pow-en DD4 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba Pow-en DD5 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním

Sadzba Pow-en DD6 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom

Sadzba Pow-en DD7 - Dvojtarifná sadzba s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia


Ako zmeniť dodávateľa?

  • Prvým krokom v procese rozhodovania odberateľa, je posúdenie ceny.
  • Na žiadosť odberateľa, v čo najkratšom termíne zašleme cenovú ponuku. Pre jej vypracovanie ale potrebujeme poznať základné informácie o charaktere odberu. Odberateľ nám môže tieto informácie poskytnúť aj vyplnením stručného dotazníka.
  • Po dohodnutí ceny a uzatvorení zmluvy, zabezpečíme všetky záležitosti spojené so zmenou dodávateľa elektriny.
  • Od dohodnutého termínu, zákazník odoberá elektrinu od našej spoločnosti. Z dôvodu výpovedných lehôt a podmienok zmlúv u súčasného dodávateľa, je to najčastejšie 1.1. nasledujúceho roka.

Aj napriek postupnému rozvoju trhu s elektrinou, pretrváva u niektorých odberateľov obava zo zmeny dodávateľa. S dostatkom informácií sa táto obava u zákazníkov ale rýchlo znižuje.

 

Časté otázky

expand_more Môžem byť odpojený od elektriny, ak si vyberiem iného ako súčasného dodávateľa?

Ak nedôjde k vážnemu porušeniu zmluvných podmienok zo strany odberateľa, prerušenie dodávky elektriny resp. odpojenie odberateľa by bolo porušením zákonov, ktoré otázky dodávok a distribúcie elektriny upravujú.

expand_more Akým spôsobom sa elektrina dostane ku mne ako odberateľovi?

Elektrina sa fyzicky dostane k odberateľovi prostredníctvom prenosovej alebo distribučnej siete. Najväčší odberatelia elektriny sú pripojení do prenosovej siete. K väčšine ostatných odberateľov sa elektrina dostane cez vedenie a zariadenia distribučných sietí. Tieto vlastnia prevádzkovatelia distribučných sústav - ZSE Distribúcia, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná a.s. Tradiční aj noví dodávatelia elektriny využívajú tieto siete za účelom “dopravy“ elektriny k odberateľovi.

expand_more Môže prechod na Pow-en ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny?

Pow-en uzatvára s odberateľom zmluvou o združenej dodávke elektriny, na základe ktorej sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť služby distribúcie a dodávku elektriny do odberného miesta odberateľa. Ako bolo zodpovedané v predchádzajúcej otázke, elektrina sa dostane k odberateľovi prostredníctvom vybudovaných prenosových resp. distribučných sietí.

Pow-en má uzatvorenú Rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľmi distribučných sústav. Na základe tejto zmluvy, sa prevádzkovateľ DS zaväzuje zabezpečiť distribúciu do odberných miest odberateľov elektriny, zásobovaných dodávateľom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je teda viazaný zmluvným vzťahom s dodávateľom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má ale uzatvorenú aj zmluvu o pripojení odberateľom. Je preto priamo viazaný aj zmluvným vzťahom s odberateľom.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal vyhlášku č. 315/2008 z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb.

Podľa tejto vyhlášky, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný pri distribúcii dodržiavať kvalitu elektriny dohodnutú v zmluve o distribúcii elektriny resp. určenej v technických normách a v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o distribúcii elektriny.

Pokiaľ dodávaná elektrina nezodpovedá legislatívne upraveným štandardom kvality, dochádza k porušeniu uvedenej vyhlášky, súvisiacich zákonov upravujúcich túto otázku, ale aj uzatvorených zmlúv.

expand_more Môže dôjsť k prerušeniu dodávky elektriny z dôvodu chyby dodávateľa?

Pow-en rovnako ako ostatní dodávatelia musí elektrinu nakúpiť alebo si ju vyrobiť, aby ju mohol dodať odberateľovi. Dodávatelia nakupujú elektrinu pre odberateľa, alebo odberateľov s určitým predstihom, čím zabezpečujú aj optimalizáciu nákupných cien.
V prípade, že by dodávateľ elektrinu nedodal, došlo by k porušeniu zmluvného vzťahu s odberateľom, so zodpovedajúcimi dôsledkami. Dodávateľ je ale viazaný aj zmluvným vzťahom s partnerom, od ktorého elektrinu v predstihu nakúpil. Nedodaním konečnému odberateľovi by takémuto dodávateľovi vznikla aj škoda vyplývajúca z toho, že za nakúpenú elektrinu musí svojmu dodávateľovi zaplatiť.
Preto Pow-en manažuje nákup a predaj elektriny tak, aby k nedodaniu elektriny nedošlo.

expand_more Akú mám ďalšiu garanciu bezpečnej dodávky elektrickej energie?

Okrem správneho výberu dodávateľa, je nepretržitá dodávka elektriny odberateľovi garantovaná legislatívne. Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, upravuje, že ak dodávateľ elektriny nemôže uskutočňovať dodávky odberateľom, preberá dodávku elektriny tzv. dodávateľ poslednej inštancie – najčastejšie tradičný regionálny dodávateľ.

expand_more Je zmena dodávateľa elektriny zložitá?

Zmena dodávateľa elektriny je pre odberateľa veľmi jednoduchá a uskutočňuje sa v réžii Pow-en, s nasledujúcou časovou postupnosťou:

  • V zmluvách o združenej dodávke elektriny je obvykle daná výpovedná lehota 90 dní pred zmenou dodávateľa. Preto po dohode s odberateľom, uskutoční Pow-en výpoveď existujúcej zmluvy.
  • Najneskôr 40 kalendárnych dní pred požadovanou zmenou dodávateľa, Pow-en nahlási prevádzkovateľovi distribučnej sústavy požadovanú zmenu.
  • Po splnení všetkých náležitostí, zaregistruje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zmenu dodávateľa od určeného termínu.
  • Zmena dodávateľa je kontinuálny proces, ktorý sa uskutočňuje tak, aby nedošlo ani k najmenšiemu prerušeniu dodávky elektriny odberateľovi v čase zmeny.
expand_more Zaplatím spoločnosti Pow-en za zrealizovanie zmeny dodávateľa?

Pow-en neúčtuje odberateľom žiadne poplatky za zrealizovanie zmeny dodávateľa!

 

Na stiahnutie