Energetické služby

Poskytujeme nepretržitý dohľad energetických zariadení

Máme 24/7 dispečing dieslových generátorov pre podporné služby (96 MW), 24/7 dispečing obnoviteľných zdrojov energie (25 MW), máme skúsenosti s vyhodnocovaním výroby z veterných turbín (23 MW), v reálnom čase sledujeme obchodný diagram výrobne (8.4 MW), monitorujeme a riadime energetického úložisko (150 kWh), obchodný dispečing, v prípade odchýlky vytvárame v reálnom čase obchody.

Ďalej poskytujeme prevádzkovanie energetických zariadení a optimálne nastavenie nákladov na ich údržbu a opravu, pohotovosť servisných… technikov 24/7, termovízne merania, pravidelné odborné prehliadky a skúšky, preventívne prehliadky NN, VN, nastavenie ochrán, preventívne protipožiarne prehliadky a audity BOZP, kosenie, umývanie FVE panelov, analýza hlavných faktorov (profit-riziko-náklady).


Pokrývame administratívne služby a povinnosti vyplývajúce zo zákonov o energetike

Tieto služby zahŕňajú diaľkový odpočet údajov z elektromerov, ich analýzu, nahlasovanie výroby a spotreby z obnoviteľných zdrojov oprávneným prijímateľom (OKTE, DS, SEPS), predikciu výroby a jej nahlasovanie, komunikáciu s ÚRSO, OKTE a s príslušnými subjektami a vytváranie výkazov smerom na štátne inštitúcie (ŠÚSR, MH SR, MŽP SR, SHMÚ, atď.)

Analýzy a vylepšenia v oblasti FVE

Za účelom zvýšenia výroby (prestringovanie, odstránenie rušivých elementov, zníženie jalového výkonu – kompenzácia účinníka).