Časté otázky

expand_more Môžem byť odpojený od elektriny, ak si vyberiem iného ako súčasného dodávateľa?

Ak nedôjde k vážnemu porušeniu zmluvných podmienok zo strany odberateľa, prerušenie dodávky elektriny resp. odpojenie odberateľa by bolo porušením zákonov, ktoré otázky dodávok a distribúcie elektriny upravujú.

expand_more Akým spôsobom sa elektrina dostane ku mne ako odberateľovi?

Elektrina sa fyzicky dostane k odberateľovi prostredníctvom prenosovej alebo distribučnej siete. Najväčší odberatelia elektriny sú pripojení do prenosovej siete. K väčšine ostatných odberateľov sa elektrina dostane cez vedenie a zariadenia distribučných sietí. Tieto vlastnia prevádzkovatelia distribučných sústav - ZSE Distribúcia, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná a.s. Tradiční aj noví dodávatelia elektriny využívajú tieto siete za účelom “dopravy“ elektriny k odberateľovi.

expand_more Môže prechod na Pow-en ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny?

Pow-en uzatvára s odberateľom zmluvou o združenej dodávke elektriny, na základe ktorej sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť služby distribúcie a dodávku elektriny do odberného miesta odberateľa. Ako bolo zodpovedané v predchádzajúcej otázke, elektrina sa dostane k odberateľovi prostredníctvom vybudovaných prenosových resp. distribučných sietí.

Pow-en má uzatvorenú Rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľmi distribučných sústav. Na základe tejto zmluvy, sa prevádzkovateľ DS zaväzuje zabezpečiť distribúciu do odberných miest odberateľov elektriny, zásobovaných dodávateľom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je teda viazaný zmluvným vzťahom s dodávateľom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má ale uzatvorenú aj zmluvu o pripojení odberateľom. Je preto priamo viazaný aj zmluvným vzťahom s odberateľom.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal vyhlášku č. 315/2008 z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb.

Podľa tejto vyhlášky, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný pri distribúcii dodržiavať kvalitu elektriny dohodnutú v zmluve o distribúcii elektriny resp. určenej v technických normách a v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o distribúcii elektriny.

Pokiaľ dodávaná elektrina nezodpovedá legislatívne upraveným štandardom kvality, dochádza k porušeniu uvedenej vyhlášky, súvisiacich zákonov upravujúcich túto otázku, ale aj uzatvorených zmlúv.

expand_more Môže dôjsť k prerušeniu dodávky elektriny z dôvodu chyby dodávateľa?

Pow-en rovnako ako ostatní dodávatelia musí elektrinu nakúpiť alebo si ju vyrobiť, aby ju mohol dodať odberateľovi. Dodávatelia nakupujú elektrinu pre odberateľa, alebo odberateľov s určitým predstihom, čím zabezpečujú aj optimalizáciu nákupných cien.
V prípade, že by dodávateľ elektrinu nedodal, došlo by k porušeniu zmluvného vzťahu s odberateľom, so zodpovedajúcimi dôsledkami. Dodávateľ je ale viazaný aj zmluvným vzťahom s partnerom, od ktorého elektrinu v predstihu nakúpil. Nedodaním konečnému odberateľovi by takémuto dodávateľovi vznikla aj škoda vyplývajúca z toho, že za nakúpenú elektrinu musí svojmu dodávateľovi zaplatiť.
Preto Pow-en manažuje nákup a predaj elektriny tak, aby k nedodaniu elektriny nedošlo.

expand_more Akú mám ďalšiu garanciu bezpečnej dodávky elektrickej energie?

Okrem správneho výberu dodávateľa, je nepretržitá dodávka elektriny odberateľovi garantovaná legislatívne. Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, upravuje, že ak dodávateľ elektriny nemôže uskutočňovať dodávky odberateľom, preberá dodávku elektriny tzv. dodávateľ poslednej inštancie – najčastejšie tradičný regionálny dodávateľ.

expand_more Je zmena dodávateľa elektriny zložitá?

Zmena dodávateľa elektriny je pre odberateľa veľmi jednoduchá a uskutočňuje sa v réžii Pow-en, s nasledujúcou časovou postupnosťou:

 • V zmluvách o združenej dodávke elektriny je obvykle daná výpovedná lehota 90 dní pred zmenou dodávateľa. Preto po dohode s odberateľom, uskutoční Pow-en výpoveď existujúcej zmluvy.
 • Najneskôr 40 kalendárnych dní pred požadovanou zmenou dodávateľa, Pow-en nahlási prevádzkovateľovi distribučnej sústavy požadovanú zmenu.
 • Po splnení všetkých náležitostí, zaregistruje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zmenu dodávateľa od určeného termínu.
 • Zmena dodávateľa je kontinuálny proces, ktorý sa uskutočňuje tak, aby nedošlo ani k najmenšiemu prerušeniu dodávky elektriny odberateľovi v čase zmeny.
expand_more Zaplatím spoločnosti Pow-en za zrealizovanie zmeny dodávateľa?

Pow-en neúčtuje odberateľom žiadne poplatky za zrealizovanie zmeny dodávateľa!

expand_more Môžem s Vami uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny?

Spoločnosť Pow-en a. s. ponúka dodávku elektriny s dynamickou cenou elektriny v produkte SPOT.

Výhody 

 • cena odrážajúca aktuálny stav na trhu s energiami
 • bez podmienky Take or Pay na báze daného roku alebo mesiaca, žiadne kompenzácie či prirážky za nedočerpanie alebo prečerpanie zmluvného objemu
 • nepotrebujete odhadovať či plánovať spotrebu
 • transparentné zúčtovanie s fixnou obchodnou prirážkou k aktuálnym hodinovým cenám elektriny
 • pružný odber objemu, aký v danej chvíli potrebujete
 • bez zbytočnej administratívy a aktualizácie zmluvnej dokumentácie vo vzťahu k odberu


Nevýhody

 • pri vyššej volatilite na krátkodobom trhu je náročné odhadnúť a naplánovať si náklady na dlhšie časové obdobie
 • v závislosti od kategórie spotrebiteľa náklady na inštaláciu IMS merača znáša zákazník
   

Naši zákazníci na SPOTe platia výrazne menej ako je vládny strop pre žiadosť o kompenzácie a ušetrili tak desaťtisíce eur na náklady za energie oproti zákazníkom, ktorí chceli koncom minulého roka FIXné ceny napriek extrémne vysokým cenám dlhodobých kontraktov dodávok na burze.